Jonah Goldberg: Joe Biden's faulty lifeguard logic
Your name:
Your e-mail:
To e-mail:
Message: